Prebúdzame a rozvíjame vedomé bytosti, ktoré majú odvahu žiť slobodný a šťastný život.

Poslanie a ciele združenia

Ľudia si často zamieňajú výtvarný krúžok či výtvarný kurz s poslaním základnej umeleckej školy. ZUŠ s výtvarným odborom je súčasťou školského vzdelávacieho systému SR.
Poslaním združenia je vzdelávanie umením a pre umenie v oblasti výtvarnej výchovy pre žiakov so zvýšeným záujmom a predpokladmi pre umeleckú tvorbu.

Občianske združenie Ateliér Pablo o.z. je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov s celoštátnou a zahraničnou pôsobnosťou, založené na základe zákona č. 83/1990 Zb.  Poslaním združenia je vyučovanie a vzdelávanie hlavne v oblasti výtvarnej výchovy pre žiakov so zvýšeným záujmom a predpokladmi pre umeleckú tvorbu. Podporuje činnosť a aktivity výtvarného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy Pablo.

Uplatňuje tieto metodické prístupy:

  • pedagogické prístupy v súlade s najnovším platným Štátnym vzdelávacím programom pre Základné umelecké školy (ďalej len ZUŠ) schváleným Ministerstvom školstva SR a podporené Rámcovým vzdelávacím programom pre ZUŠ v ČR,
  • projektové vyučovanie (založené na nadväznosti úloh),
  • medzipredmetové väzby,
  • nové najmodernejšie výtvarné alternatívy a koncepcie,
  • predstavenie výtvarnej výchovy ako komplexného spôsobu poznávania sveta s podielom všetkých zložiek osobnosti ako sú senzibilita i iracionalita, intuícia i intelekt, fantázia, temperament, vedomé i nevedomé duševné aktivity;